Admiterea 2010 predare in regim bilingv


Anexa IV la OMECI. nr. 4848 din 31.08.2009, privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare si a

calendarului admiterii în învatamântul liceal de stat pentru anul scolar 2010-2011PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR

DE LIMBA MODERNA

pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare în regim bilingv

a unei limbi moderne de circulatie internationala


1. a) Unitatile de învatamânt care au în structura lor clase cu predare în regim bilingv a unei
limbi moderne vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX-a la aceste clase, o proba de
verificare a cunostintelor de limba moderna.
b) Proba se organizeaza în centre stabilite de comisia de admitere judeteana/a municipiului
Bucuresti, în perioada prevazuta de metodologia de organizare si desfasurare a admiterii în
învatamântul liceal de stat.

2. Subiectele pentru proba de verificare a cunostintelor de limba moderna se alcatuiesc în
conformitate cu programa scolara de clasa a VIII-a, pentru limba moderna întâi de studiu (L1).

3. a) Subiectele pentru proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sunt unice la nivelul
judetului/municipiului Bucuresti. Acestea se elaboreaza de catre comisia judeteana/a
municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor,
formata din profesori de specialitate (care
nu au rude în concurs) si sunt aprobate de inspectorul de specialitate sau de un profesor metodist,
desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba
pentru care se elaboreaza subiectele).
b) Comisia mentionata la alin. a) este numita prin decizie a inspectorului scolar general, la
propunerea inspectorului scolar de specialitate sau a unui profesor metodist, desemnat de
inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se
elaboreaza subiectele).
c) Comisiile de examinare si evaluare pentru proba de verificare a cunostintelor de limba
moderna functioneaza în centre de examen, la care sunt arondate liceele cu clase cu predare în
regim bilingv a unei limbi moderne. Comisiile de examinare si evaluare se numesc prin decizie a
inspectorului scolar general, la propunerea inspectorului scolar de specialitate sau a unui profesor
metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în
limba pentru care se elaboreaza subiectele).
d) În fiecare centru de examen în care se organizeaza proba de verificare a cunostintelor de limba
moderna, se numeste, prin decizie a inspectorului scolar general si o comisie de contestatii,
formata din cadre didactice de specialitate, altele decât cele care sunt numite în comisiile de
examinare si evaluare. Comisiile de contestatii se numesc la propunerea inspectorului scolar de
specialitate sau a unui profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care
inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaboreaza subiectele).

4. Examenul de verificare a cunostintelor de limba moderna consta din doua probe:
a) Proba scrisa, pentru care se acorda un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu;
b) Proba orala, pentru care se acorda un punctaj maxim de 30 de puncte.

5. a) Subiectul pentru proba scrisa va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea cunostintelor
de gramatica si vocabular (tip text lacunar, alegere multipla, exercitii de corectare etc.), conform
programei clasei a VIII-a, pentru limba moderna întâi de studiu.
b) Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.
c) Pentru proba scrisa se pot depune contestatii, la centrul la care s-a desfasurat proba, în
perioada prevazuta de metodologia de organizare si desfasurare a admiterii în învatamântul liceal
de stat.

6. a) Proba orala va consta din:
- descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de membrii comisiei de
examinare si evaluare si vizat de inspectorul de specialitate/profesor metodist, conform pct.3);
- raspuns la patru întrebari (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: doua întrebari de
întelegere globala, doua întrebari de întelegere în detaliu a textului.
b) Pentru evaluarea performantei la proba orala se vor aplica urmatoarele criterii:

Vocabular si elemente de constructie a comunicarii:

10 p
– elevul foloseste bine un numar mare de unitati lexicale/gramaticale, care îi permit sa-si
exprime bine ideile; face putine greseli;
8 p – elevul foloseste un numar suficient de mare de unitati lexicale/structuri gramaticale, se
exprima clar, fara a-si cauta cuvintele; greselile facute nu împiedica comunicarea;
6 p – elevul are cunostinte lexicale/gramaticale satisfacatoare, exprima idei cu o oarecare
ezitare/greseli, dar realizeaza comunicarea;
4 p – elevul foloseste putine structuri lexicale/gramaticale, face multe greseli, comunicarea este
dificila;
2 p – elevul are un bagaj lexical/gramatical insuficient, face foarte multe greseli, nu poate
realiza comunicarea;

Întelegerea contextului si fluenta exprimarii:

10 p
– elevul se exprima fluent si spontan; raspunsul dovedeste întelegerea în detaliu a temei;
8 p – elevul se exprima fluent, cu pauze aproape insesizabile pentru a-si cauta structura
lexicala/gramaticala potrivita; raspunsul dovedeste o buna întelegere a temei;
6 p – elevul se exprima inteligibil, cu mici pauze pentru a-si cauta structura lexicala/gramaticala
potrivita; raspunsul dovedeste o întelegere globala satisfacatoare a temei;
4 p – elevul foloseste enunturi incomplete, cu pauze lungi si dese ezitari; raspunsul dovedeste o
defectuoasa întelegere a temei;
2 p – elevul nu poate produce decât enunturi scurte, fara legatura cu contextul, cu pauze mari
între ele; raspunsul dovedeste ca nu a înteles tema.

Pronuntia si intonatia

10 p
– elevul are o pronuntie apropiata de pronuntia standard;
8 p – elevul are o pronuntie buna, cu putine abateri de la norma;
6 p – elevul are o pronuntie acceptabila, care permite realizarea comunicarii cu usurinta;
4 p – elevul are o pronuntie defectuoasa, care împiedica comunicarea;
2 p - pronuntia elevului nu permite comunicarea.
c) Nu se admit contestatii la proba orala.

7. a) Profesorii examinatori acorda puncte candidatului la fiecare din cele doua probe. Media
aritmetica a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare proba, reprezinta punctajul final
al candidatului la proba respectiva.
Punctajele finale obtinute la cele doua probe (scrisa si orala) se aduna, iar rezultatul se împarte
la 10, obtinându-se astfel nota finala a candidatului.
b) Se considera admis la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna elevul care a
obtinut minimum nota 6.
c) Rezultatele finale ale probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna se afiseaza, în
perioada prevazuta de calendarul admiterii, la avizierul scolii în care s-a desfasurat proba.

8. a) Candidatii care au sustinut si au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba
moderna vor putea opta, în liceul la care au fost repartizati, pentru clasele cu predare intensiva a
unei limbi moderne, fara a mai sustine alta proba de verificare a cunostintelor de limba.
b) Daca, dupa repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a
candidatilor care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, mentionata la
lit. a), mai ramân locuri libere, unitatile de învatamânt organizeaza o proba de verificare a
cunostintelor de limba.
c) Proba mentionata la lit. b) se va desfasura într-o perioada care va fi anuntata de conducerea
unitatii de învatamânt si care va fi afisata la avizierul scolii, odata cu listele candidatilor admisi
în clasa a IX-a.
d) Comisia de elaborare a subiectelor în vederea evaluarii si testarii candidatilor care doresc sa
fie înscrisi la clase cu predare intensiva a unei limbi moderne, se constituie la nivelul unitatii
scolare, cu aprobarea inspectorului de specialitate.
e) Pentru testarea candidatilor pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne, se
aplica acelasi tip de proba, cu aceeasi structura ca la clasele bilingve. Subiectele vor fi elaborate
în conformitate cu programa scolara de clasa a VIII-a pentru limba moderna întâi de studiu si vor
fi avizate de inspectorul de specialitate sau de un metodist, desemnat de inspectorul de
specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaboreaza
subiectele).
f) Se considera admis la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna elevul care a
obtinut minimum nota 6.
g) Elevii vor primi note la proba mentionata la lit. b), dar înscrierea la clasa intensiva se va face
în ordinea descrescatoare a mediei de admitere. In cazul în care, pe ultimul loc, sunt mai multi
candidati cu medii de admitere egale, ei vor fi admisi la clasa cu predare intensiva a limbii
moderne în ordinea descrescatoare a notelor de la proba de verificare a cunostintelor de limba
moderna.

Descarcati documentul în format PDF.

Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame