DEFINITIVAT 2015


Recent, Ministerul Educatiei a publicat în Monitorul Oficial doua ordine de ministru: primul se refera la aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare în învatamânt în anul scolar 2014 – 2015, iar al doilea priveste Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare în învatamânt.


Examenul de definitivare 2015 consta în sustinerea a cel putin doua inspectii speciale la clasa si a unei probe scrise. Profesorii înscrisi la definitivat vor fi inspectati la clasa pâna pe 5 iunie 2015, de inspectorul pe disciplina de examen si directorul scolii. Notele de la inspectie nu pot fi contestate. Pentru a intra în examenul scris de definitivat, profesorii trebuie sa aiba media la inspectii cel putin 8 si sa fi predat la catedra cel putin 1 an. Examenul scris de definitivat 2015 (proba scrisa) se desfasoara pe 9 iulie 2015, începând cu ora 10:00, si dureaza 4 ore. Nota minima de promovare a examenului de definitivat este 8.

Profesorii sustin examenul de definitivat, pentru a dobandi dreptul de practica in invatamantul preuniversitar. Profesorii se pot prezenta la definitivat doar in maximum 3 sesiuni, sustinute in cel mult 5 ani. Cei care pica definitivatul pot fi angajati in invatamant doar pe perioada determinata, ca profesori debutanti. In cazul in care un profesor care a luat titularizarea pica definitivatul in aceasta perioada de maximum 3 sesiuni, el pierde calitatea de titular, pentru ca i se desface contractul de munca incheiat pe perioada nedeterminata.

Spre deosebire de definitivat, titularizarea inseamna angajarea profesorului intr-o scoala pe perioada nedeterminata.

Calendarul examenului de Definitivat 2015


• pana la 31 octombrie 2014: Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judetene / Comisiei de examen a municipiului Bucuresti
• pana la 21 noiembrie 2014: Inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant, transmiterea dosarelor de inscriere la inspectoratul scolar, verificarea si avizarea acestora
• 21 noiembrie – 19 decembrie 2014: Inregistrarea candidatilor in aplicatie. Instiintarea candidatilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de inscriere
• pana la 5 iunie 2015: Efectuarea inspectiilor la clasa
• 8 – 30 iunie 2015: Completarea dosarelor si validarea datelor de inscriere existente in aplicatia electronica
• 9 iulie 2015: Sustinerea probei scrise
• 14 iulie 2015: Afisarea rezultatelor
• 14 – 15 iulie 2015: Inregistrarea contestatiilor si transmiterea acestora la centrele de evaluare/ contestatii
• 16 – 17 iulie 2015: Solutionarea contestatiilor
• 18 iulie 2015: Afisarea rezultatelor finale
• 20 – 31 iulie 2015: Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a tabelelor nominale cu candidatii admisi si validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educatiei nationale
• pana la 1 septembrie 2015: Eliberarea de catre inspectoratele scolare a certificatelor de acordare a definitivarii in invatamant

Cum se va desfasura Definitivatul 2015 – Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant

Examenul scris de definitivat 2015 (proba scrisa) se va sustine in centrele de examen pe care le stabileste consiliul de administratie al inspectoratului scolar; aceste centre vor fi in scoli care permit organizarea, in aceeasi cladire, a salilor de examen si a salilor in care isi desfasoara activitatea comisia de examen.

Examenul de definitivare 2015 consta in:


• sustinerea a cel putin doua inspectii speciale la clasa
• o proba scrisa
Examenul se sustine in limba romana, dar cadrele didactice care predau la clase cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale pot sustine probele examenului in limba de predare a disciplinei.

Subiectele pentru examenul scris de definitivat 2015 vor fi elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), ca si pana acum, in concordanta cu programele specifice pentru examen aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

Definitivarea in invatamant poate fi obtinuta la una dintre specialitatile inscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le detine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant.

Absolventii invatamantului superior se pot inscrie la examen si in baza:


• diplomelor/certificatelor de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei Nationale – studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat – in concordanta cu Centralizatorul, ori a certificatului de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma/certificat, conform Centralizatorului;
• diplomelor dobandite prin programele de conversie care asigura dobandirea de noi competente pentru noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, altele decat cele ocupate in baza formarii initiale, in concordanta cu Centralizatorul;
• diplomelor dobandite in baza studiilor universitare de masterat, care au minimum 90 de credite transferabile, in profilul postului, finalizate cu diploma obtinuta ulterior finalizarii cu diploma a studiilor universitare de lunga durata, in concordanta cu Centralizatorul;
• diplomelor dobandite in baza studiilor universitare de masterat, care au minimum 90 de credite transferabile, in profilul postului, finalizate cu diploma obtinuta ulterior finalizarii cu diploma a studiilor universitare de licenta si masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal, in concordanta cu Centralizatorul.
Cadrele didactice care promoveaza examenul de definitivat dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar.

Ce documente contine dosarul de inscriere la examenul de definitivat 2015

Inscrierea la examenul de definitivat 2015 se face pana la 21 noiembrie 2014, pe baza dosarului de inscriere, care contine urmatoarele documente:
• fisa de inscriere la examenul national de definitivare in invatamant – prevazuta in Anexa nr. 1 la metodologie pe care o puteti descarca de aici, la pagina 11, completata si confirmata de conducerea unitatii de invatamant si semnata de candidat;
• copii legalizate ale actelor de studii in baza carora se face inscrierea la examen, insotite de foaia matricola/suplimentul la diploma;
• document legalizat din care sa rezulte indeplinirea conditiilor legale privind absolvirea programului de pregatire psihopedagogica si metodica;
• copii ale urmatoarelor documente, certificate “conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de nastere, document privind schimbarea numelui.
Dovada pregatirii psihopedagogice se realizeaza astfel:
• absolventii cu diploma ai invatamantului superior de lunga sau scurta durata si ai invatamantului postliceal, care au efectuat pregatirea psihopedagogica pana in anul 2009, fac dovada absolvirii programului de pregatire psihopedagogica prin foaia matricola/anexa la diploma de licenta sau de absolvire, in care este consemnata parcurgerea disciplinelor psihopedagogice si metodice, sau prin certificat de absolvire a programului de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
• absolventii cu diploma ai invatamantului superior de lunga durata incadrati in invatamantul liceal/postliceal, care au efectuat pregatirea psihopedagogica incepand cu anul 2009, precum si absolventii ciclului II de studii universitare de masterat/master incadrati in invatamantul liceal/postliceal trebuie sa faca dovada detinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic;
• absolventii cu diploma ai invatamantului superior de lunga si scurta durata/postliceal, care au efectuat pregatirea psihopedagogica incepand cu anul 2009, precum si absolventii cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta si ai ciclului II de studii universitare de masterat/master incadrati in invatamantul prescolar, in invatamantul preuniversitar obligatoriu si pe catedre de pregatire/instruire practica trebuie sa faca dovada detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic
Pentru absolventii cu diploma ai liceelor pedagogice in specializarea invatator/educator, ai colegiilor universitare de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializarea “Pedagogia invatamantului primar si prescolar” se considera indeplinita cerinta privind pregatirea psihopedagogica de nivel I.

Dosarele cadrelor didactice sunt transmise si inregistrate la inspectoratul scolar de catre delegatii conducerilor scolilor, sunt verificate de inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane si avizate de consilierul juridic al inspectoratului scolar si de inspectorul scolar general adjunct, presedinte al comisiei de examen.

Datele din fisa de inscriere a candidatilor sunt introduse in sistemul informatizat. Candidatul primeste si semneaza un extras din aplicatia electronica al fisei de inscriere, se arata in metodologie.

Instiintarea candidatilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de inscriere se realizeaza de catre inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane, prin afisare la inspectoratul scolar si pe site-ul inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. In caz de respingere a dosarului in urma introducerii datelor in aplicatia electronica, candidatul este instiintat si in scris, cu precizarea motivarii respingerii dosarului. Candidatilor respinsi nu li se efectueaza inspectiile speciale.

Efectuarea inspectiilor

Candidatii la definitivat 2015 vor avea inspectii speciale la clasa pana pe 5 iunie 2015; inspectiile vor fi sustinute in scoala unde este incadrat candidatul sau, dupa caz, intr-o alta scoala, cu avizul inspectorului scolar pentru dezvoltarea resursei umane si al directorului unitatii de invatamant primitoare.

Fiecare inspectie speciala se efectueaza la 4 activitati didactice si este valabila numai pentru anul scolar in care a fost efectuata. Notele acordate la inspectii nu pot fi contestate.

Inspectiile la clasa se efectueaza la disciplina pe care cadrul didactic este incadrat in acest an scolar, in cazul in care candidatul este incadrat conform programelor de studiu inscrise pe diploma de absolvire/licenta/master sau pe una dintre disciplinele pe care le poate preda conform Centralizatorului.

Inspectiile la clasa se efectueaza la 2 activitati didactice la disciplina pe care candidatul este incadrat in acest an scolar si la 2 activitati didactice la disciplina la care s-a inscris sa sustina examenul, in situatia in care candidatul nu este incadrat conform programelor de studiu inscrise pe diploma de absolvire/licenta/master sau pe una dintre disciplinele pe care le poate preda conform Centralizatorului.

Cine face parte din Comisia care vine in inspectie speciala:


• inspectorul scolar care coordoneaza disciplina la care candidatul sustine examenul si are aceeasi specializare sau poate preda disciplina celui inspectat, potrivit Centralizatorului
• directorul/directorul adjunct al scolii in care se desfasoara inspectia
Inspectiile speciale la clasa se noteaza de la 10 la 1, in baza fiselor de evaluare a activitatii didactice in cadrul inspectiei speciale la clasa, prevazute in Anexa nr. 2 la metodologie pe care o poti descarca de aici, de la pagina 12. Notele obtinute la inspectiile speciale si nota finala, calculata ca medie aritmetica a acestora, se trec in procesul-verbal de inspectie la clasa prevazut in Anexa nr. 3 la metodologie pe care o poti descarca de aici, la pagina 20, se semneaza de catre membrii comisiei care efectueaza inspectia speciala la clasa si se consemneaza in registrul de inspectii al unitatii de invatamant.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca un candidat pentru a intra in examenul de definitivare 2015

Pentru a se putea prezenta la proba scrisa din cadrul examenului de definitivat 2015, candidatii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
• sa aiba calificativul partial pentru anul scolar in curs: “Bine” sau “Foarte bine”;
• sa aiba media notelor finale la inspectiile speciale: cel putin 8;
• sa aiba stagiu efectiv de predare la catedra, in sistemul national de invatamant preuniversitar, de cel putin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.
Metodologia prevede si urmatoarea exceptie: “La propunerea inspectoratelor scolare, directia de specialitate din Ministerul Educatiei Nationale poate acorda derogare de maximum o luna de la vechimea minima la catedra de un an”.

Candidatii care au inceput activitatea didactica in sistemul de invatamant preuniversitar anterior anului scolar 2012 – 2013 se pot prezenta la examen in 3 sesiuni, in cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului, fara a depasi 7 ani de predare efectiva la catedra, cu statut de cadru didactic calificat.

Candidatii care desfasoara activitate didactica in sistemul de invatamant preuniversitar incepand cu anul scolar 2012 – 2013 se pot prezenta la examen dupa efectuarea stagiului minim de un an in 3 sesiuni, in cel mult 5 ani de la inceperea primului stagiu.

Candidatii care, din motive obiective, nu pot participa la efectuarea inspectiilor speciale la clasa sau care sunt declarati absenti sau retrasi la sustinerea probei scrise au dreptul de a se inscrie la examen in sesiunea urmatoare, nu sunt considerati respinsi, iar sesiunea respectiva nu este luata in considerare intre cele 3 sesiuni prevazute de lege, mentioneaza metodologia. Candidatii prezenti la proba scrisa, ale caror lucrari au fost anulate, au dreptul de a se inscrie la examen in sesiunea urmatoare, iar sesiunea respectiva este luata in considerare intre cele 3 sesiuni prevazute de lege.

Cadrului didactic care are statut de titular si care nu dobandeste definitivarea in invatamant in perioada prevazuta de lege i se desface contractul de munca incheiat pe perioada nedeterminata, pierzand calitatea de titular al sistemului de invatamant preuniversitar.

Cadrele didactice care nu obtin definitivarea in invatamant pot fi angajate in sistemul national de invatamant preuniversitar numai pe perioada determinata, cu statut de profesor debutant.

Cum se va desfasura examenul scris de definitivat 2015 – Organizarea si sustinerea probei scrise

Subiectele de examen sunt realizate de Centrul National de Evaluare si Examinare, care stabileste 3 variante de subiecte si baremele de evaluare aferente. Ministerul Educatiei informeaza ca modelele de subiecte si bareme vor fi publicate pe site-ul definitivat.edu.ro

Examenul scris de definitivat 2015 (proba scrisa) se desfasoara pe 9 iulie 2015, incepand cu ora 10:00, iar durata de redactare a lucrarii este de 4 ore.

Candidatii intra in centrul de examen in intervalul orar 8:00 – 8:45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, in lipsa acestuia, pe baza pasaportului in termen de valabilitate.

Candidatii la examenul de definitivat 2015 si asistentii supraveghetori nu pot avea asupra lor, in sala de examen, genti, posete, ziare, reviste, carti, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta. Materialele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, inainte de intrarea in sala de examen.

In fiecare sala de examen vor fi 2 – 3 asistenti supraveghetori, care verifica identitatea candidatilor din sala respectiva pe baza actului de identitate prezentat de acestia si raspund de corectitudinea derularii probei scrise.

La ora 10:00 subiectele sunt desfacute in prezenta candidatilor, iar din acel moment niciun candidat nu mai poate parasi sala decat daca preda lucrarea si semneaza de predare. In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistentii supraveghetori pana la inapoierea in sala de examen, fara a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvarii subiectelor. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine examenul in aceasta sesiune.

Pentru rezolvarea subiectelor de examen, candidatii trebuie sa foloseasca cerneala sau pix de culoare albastra, iar desenele/graficele se realizeaza cu creion negru. Candidatii pot avea, in sala de examen, dictionare pentru disciplinele latina sau greaca veche si planuri de conturi pentru disciplinele economice, prevede metodologia.

Asistentii supraveghetori care furnizeaza solutii ale subiectelor de examen, falsifica lucrari, tolereaza actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor ori manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor raspund disciplinar, in conformitate cu art. 280 – 282 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sau penal, dupa caz.

Inscrierea numelui candidatilor sau a altor nume proprii care nu au legatura cu cerintele subiectului in afara spatiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe foile de examen ori pe ciorne determina anularea lucrarilor scrise. Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala, iar schemele/desenele, cu o linie oblica.

Candidatii care in timpul desfasurarii probei scrise sunt surprinsi copiind, primind sau transmitand solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din examen, incheindu-se un proces-verbal in acest sens de catre asistentii supraveghetori ori membrii comisiei de examen. Candidatii eliminati pierd dreptul de inscriere la examen in sesiunea imediat urmatoare. Aceeasi masura se aplica si pentru orice alta tentativa de frauda.

Candidatul care se retrage din proprie initiativa poate solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaratii, preda lucrarea si foaia cu subiecte si paraseste sala dupa cel putin o ora, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. In acest caz, lucrarea scrisa nu este evaluata, iar in statistici candidatul respectiv se considera retras, cu dreptul de a se inscrie in sesiunea imediat urmatoare, conform prevederilor legale.

Dupa incheierea lucrarii, candidatii numeroteaza foile de examen cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini scrise, de exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv paginile incomplete, si se vor aplica etichetele cu codurile de bare, in spatiile rezervate.

La finalizarea lucrarii, candidatii predau responsabilului de sala lucrarile si semneaza in borderoul de predare, mentionand numarul de pagini scrise in borderou si pe teza, in spatiul rezervat. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza de catre unul dintre asistentii supraveghetori cu linie franta in forma literei “Z”, in fata candidatului. Pana la predarea ultimei lucrari, in sala raman cel putin 3 candidati.

Ciornele si foaia cu subiecte se predau separat responsabilului de sala, odata cu lucrarea; ciornele nu sunt luate in considerare in evaluarea lucrarii si la eventualele contestatii.

Rezultatele examenului scris de definitivat se afiseaza la sediul centrului de examen si se publica pe site-ul definitivat.edu.ro la data de 14 iulie 2015, dupa care se depun si solutioneaza contestatiile, iar rezultatele finale sunt publicate pe 18 iulie 2015.

Nota minima de promovare a examenului de definitivat este 8 (opt).

Drepturile salariale se acorda profesorilor care au promovat examenul de definitivat 2015, incepand cu data de 1 septembrie a anului scolar urmator celui in care s-a desfasurat examenul.

Care sunt disciplinele la care candidatii la definitivat vor da examen:


• a) pentru profesori din invatamantul de masa si din invatamantul special, antrenori si cadre didactice medicale cu studii superioare – disciplina de specialitate, metodica predarii acesteia, pedagogie si elemente de psihologie a educatiei;
• b) pentru invatatori, institutori si profesori pentru invatamantul primar din unitatile scolare cu limba de predare romana – limba si literatura romana si matematica, metodica predarii acestora, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei;
• c) pentru invatatori, institutori si profesori pentru invatamantul primar din unitatile scolare cu limba de predare in una dintre limbile minoritatilor – limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura materna, matematica, metodica predarii acestora la clasele cu predare in limbile minoritatilor, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei;
• d) pentru educatoare, institutori si profesori pentru invatamantul prescolar din unitatile prescolare cu predare in limba romana – limba romana si literatura pentru copii, metodica activitatii instructiv-educative din invatamantul prescolar, pedagogie prescolara si elemente de psihologie a educatiei;
• e) pentru educatoare, institutori si profesori pentru invatamantul prescolar din unitatile prescolare cu limba de predare in una dintre limbile minoritatilor – limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura materna, metodica predarii acestora, pedagogie prescolara si elemente de psihologie a educatiei;
• f) pentru invatatori-educatori din invatamantul special – psihopedagogie speciala, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei potrivit programei valabile pentru invatatori-institutori din invatamantul de masa;
• g) pentru invatatori, invatatori-itineranti, institutori, profesori pentru invatamantul primar din invatamantul special cu predare in limba romana – limba romana si literatura pentru copii, matematica, metodica predarii acestora, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru invatatori-institutori din invatamantul de masa, sau psihopedagogie speciala pentru invatatori-educatori din invatamantul special, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei potrivit programei valabile pentru invatatori-institutori din invatamantul de masa;
• h) pentru invatatori, invatatori-itineranti, institutori, profesori pentru invatamantul primar din invatamantul special cu predare in una dintre limbile minoritatilor – limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura materna, matematica, metodica predarii acestora la clasele cu predare in limbile minoritatilor, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru invatatori-institutori din invatamantul de masa, sau psihopedagogie speciala;
• i) pentru educatoare, institutori, profesori pentru invatamantul prescolar din invatamantul special cu predare in limba romana – limba romana si literatura pentru copii, metodica activitatii instructiv-educative in invatamantul prescolar, pedagogie prescolara si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru educatoare-institutor din invatamantul de masa, sau psihopedagogie speciala;
• j) pentru educatoare, institutori, profesori pentru invatamantul prescolar din invatamantul special cu predare in una dintre limbile minoritatilor – limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura materna, metodica predarii acestora, pedagogie prescolara si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru educatoare-institutor din invatamantul de masa, sau psihopedagogie speciala;
• k) pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii – disciplina de specialitate si didactica acesteia, pedagogie si elemente de psihologie a educatiei.
Incepand din 2013, Ministerul Educatiei Nationale a decis ca nota minima de promovare a examenului national de definitivare in invatamant sa creasca de la 7 la 8 si ca la examen sa aiba dreptul de a participa si debutantii cu un an vechime la catedra (fata de vechimea minima necesara la catedra de 2 ani, cum era pana atunci).
Ulterior definitivatului, evolutia in cariera se realizeaza prin gradul didactic II si gradul didactic I.

Informatii de background

Rata de promovare a examenului de definitivat 2014 a fost de 63,35%. Astfel, au promovat examenul trecut de definitivare 4.953 de candidati dintre cei 7.819 care au obtinut note la proba scrisa. Comparativ cu rezultatele inregistrate inainte de depunerea contestatiilor (60,62%), s-a inregistrat o crestere cu 2,72 puncte procentuale a promovabilitatii. 57 de candidati au obtinut nota 10.

40 de profesori au fost eliminati din examenul de definitivat 2014 pentru frauda sau tentative de frauda.

Tot la sesiunea trecuta a examenului, dintre cei 10.764 candidati inscrisi la inceputul anului scolar, au fost admisi sa participe la proba scrisa doar cei care au indeplinit cumulativ conditiile prevazute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare in specialitatea postului de cel putin un an, calificativul pentru anul scolar in curs “bine” sau “foarte bine” si minimum media 8 la cele doua inspectii speciale la clasa desfasurate pe perioada anului scolar. Astfel, dintr-un lot de 9.917 candidati eligibili, la proba scrisa s-au prezentat 9.196 (92,73%).

In 2013, rata de promovare a examenului de definitivat a fost de 51,26%. Au promovat asadar examenul 3.409 candidati, dintre cei 6.651 care au finalizat proba scrisa. Fata de rezultatele anuntate inainte de contestatii, s-a inregistrat o crestere de 3,43 puncte procentuale a ratei de promovare. 32 de profesori au obtinut note de 10.

In 2012, rata de promovare a examenului de definitivat a fost de 62,23%. Dintre profesorii prezenti la examen, 25 au obtinut nota 10. La examen s-au prezentat 5.765 (95.64%) de candidati din cei 6.028 care au obtinut media minima (de 7, in acel an) la inspectiile la clasa. 17 profesori au fost dati afara din examenul de definitivat in 2012 pentru ca au incercat sa copieze, iar alti 293 s-au retras.

Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame