Membrii Consiliului de Administrație ar putea fi sancționați disciplinar dacă apar nereguli legate de concurs


Scriu aceste rânduri revoltat de faptul că în unele instituţii din învăţământul preuniversitar din România nu se respectă legea. De cele mai multe ori ni se prezintă obligaţiile ce ne revin în munca de la catedră, dar e normal să ne cunoaştem şi drepturile.
 
Am asistat, în experienţa pe care o am, la sancţionarea sau încercarea de sancţionare disciplinară a unor colegi pe motiv de nerespectare a regulamentelor ce ne guvernează. Niciodată nu am întâlnit situaţia în care un director sau director adjunct să fie în faţa comisiei de cercetare disciplinară. Oare, nu se supun aceloraşi norme sau domniile lor nu greşesc şi aplică ad-literam legea?!
 
Că tot vorbim de lege, Legea nr.1/2011, cunoscută mai ales sub numele de Legea învăţământului, la Art.280 spune: 
 
(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de
îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu
vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi
pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi
prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.
...
 
(3) Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire
la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi
se înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ.
 
(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic, personalul de
conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul de îndrumare şi de control din
cadrul inspectoratelor şcolare şi de personalul de îndrumare şi de control din cadrul
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, comisiile de cercetare
disciplinară se constituie după cum urmează:
...
 
b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisii
formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia
didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un
inspector din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
...
 
(5) Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de:
 
a) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul
didactic şi personalul de conducere al acesteia;
...
 
Zilele acestea se petrec abuzuri legate de procedura de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar. Dacă nu luăm măsuri rapide pentru stoparea lor ne vom trezi cu directori mandataţi pe o durată de 4 ani care acced prin fraudă şi vor continua cu fraudă.
 
Un prim fenomen care mi-a fost sesizat pe reţelele de socializare este că în multe şcoli consiliile de administraţie invocă  un text al metodologiei de concurs şi cred că dreptul de „a propune” este egal cu cel de „a alege”.
 
La Art. 12  se stipulează:
 
(1) Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct la
unităţile de învăţământ de stat prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), cu excepţia centrelor de excelenţă,
se constituie, prin decizie a inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă:
a) coordonator - un reprezentant al inspectoratului şcolar;
b) 4 membri propuşi de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ pentru care se
organizează concurs: 2 cadre didactice titulare care au cel puţin gradul didactic II, de regulă
membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional şi 2 reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale care, de regulă, au cel puţin acelaşi nivel de studii cu al candidaţilor, în
funcţie de modul de finanţare al unităţii;
c) secretar – un inspector şcolar/cadru didactic desemnat de inspectoratul şcolar.
 
Ce vor să înţeleagă unii reprezentanţi ai consiliilor de administraţie din şcoli. Că domniile lor, chiar dacă sunt înscrişi la concursul ce urmează să se desfăşoare,  îşi pot numi... EVALUATORII. Ce noroc!... Mană cerească!... Numai că e conflict de interese iar legea pedepseşte aşa ceva.
 
Ceea ce uită colegii noştri e  că orice hotărârea a Consiliului de Administraţie trebuie discutată şi avizată de Consiliul Profesoral, apoi aprobată de Consiliul de Administraţie. Este un lucru elementar care nu trebuie specificat cu subiect şi predicat într-o metodologie. Aceste reguli sunt cuprinse în documente şcolare cum ar fi: Regulamentul - Cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP), Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  (ROF),  Regulamentul Intern etc.
 
O altă problemă semnalată este legată de necunoaşterea, pe căi oficiale, a persoanelor propuse de Consiliul de Administraţie în Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct. Acestea sunt ţinute la... secret. Să nu cumva să se găsească cineva care să le conteste.
 
Ordinul 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar prevede:
 
Art. 14
(1) Hotărârile consiliului de administraţie se redactează de către secretarul acestuia, pe baza procesului - verbal al sedinţei, în suficiente exemplare, după caz, şi se semnează de catre preşedinte. 
(2) Hotărârile consiliului de administraţie se afişează la avizier şi pe pagina web a unităţii de învăţământ. 
(3) Hotararile consiliului de administratie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice implicate in mod direct ori indirect in activitatea unitatii de invatamant. 
(4) Hotararile consiliului de administratie pot fi contestate la instanta de contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Tot în metodologia de concurs se scrie:
 
Art. 26. — Încălcarea de către candidat sau de alte persoane
a prevederilor prezentei metodologii atrage răspunderea
disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit legii.
 
Art. 27. —La organizarea şi desfăşurarea concursului nu pot participa persoanele care
concurează sau care au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini până la gradul IV inclusiv.
Preşedinţii, membrii şi secretarii comisiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului,
precum şi persoanele desemnate ca observatori, înainte de desfăşurarea concursului, dau o
declaraţie pe propria răspundere că nu au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini până la
gradul IV inclusiv ori relaţii conflictuale cu vreun candidat.
 
Cred că v-am dat suficiente motive pentru a solicita cercetarea disciplinară a directorului unităţii de învăţământ în care activaţi şi/sau a membrilor consiliului de administraţie dacă vă sunt încălcate drepturile legale.
 
Specific faptul că orice solicitare de cercetare disciplinară TREBUIE CERCETATĂ în termen de 30 de zile, inclusiv comunicarea rezultatului cercetării, nici un alt for decizional nu are calitatea de a aproba sau nu cererea dumneavoastră; orice acţiune de acest fel este un abuz, o antepronunţare şi se sancţionează pe cale juridică.
 
Doresc să vă anunţ că urmează o perioadă foarte grea pentru cei înscrişi la concurs; probabil vă veţi întâlni cu tot felul de situaţii neplăcute din partea celor care au interesul de a compromite organizarea acestuia sau de a-şi promova interesul pe căi ilegale. Nu trebuie să cedaţi şi nu uitaţi că orice probă în plus e utilă pentru a demasca o eventuală fraudă.
Voi reveni cu alte detalii.
 
Succes!
 

prof. Cătălin Osiceanu

Inapoi la toate stirile

Anunturi recomandate

reclame